การรับรองและรางวัลต่างๆ

สิ่งสำคัญที่แสดงถึงความใส่ใจในการผลิตสินค้าของนกพิราบ นั่นก็คือ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่มีอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพภายในโรงงานผลิต และการตรวจสอบคุณภาพภายในห้องวิจัย ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีประสบการณ์ประกอบกับการ นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทสันติภาพนั้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก 
เพื่อให้สินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในใจของผู้บริโภคเสมอไป

  • พ.ศ. 2534 รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมจากชมรมพิทักษ์ประโยชน์แห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2552 ให้เกียติเป็นองค์การนำเสนอผลงานที่ได้รับ KANO AWARD จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
  • ค.ศ. 2006 Good Packaging Design for Export 2006, Department of Export Promotion Ministry of Commerce Royal Thai Government.
  • ค.ศ. 1997 has achieved the Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of a Thai Owned – Brand For 1997
  • โรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญจากคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น