บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ตำนาน “นกพิราบ” 

ตรา “นกพิราบ” มีจุดกำเนิดเมื่อ ปี 1950 จากการก่อตั้งของคุณแก้ว รัชตสวรรค์และเพื่อน จากโรงงานเล็ก ๆ ในอำเภอป้อมปราบ กรุงเทพฯ ที่ดำเนินธุรกิจแบบกงสีของจีน ภายใต้กลุ่มหุ้นส่วนชื่อ “ฮั่วเพ้ง” สินค้าหลักที่สำคัญ คือ ผักกาดดองบรรจุกระป๋อง และด้วยคุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป และรสชาดถูกปากผู้บริโภคไทย ทำให้ได้รับการตอบรับดี จนฐานการผลิตเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ในปี 1958 จึงเพิ่มฐานการผลิตอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอสำเหร่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด” ในปี 1958 อีกสามปีต่อมาได้ย้ายการผลิตพร้อมขยายโรงงานไปที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 9 ไร่ และพัฒนาผลิดภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพิ่มขึ้น อาทิ ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ พร้อมๆ กันนั้นได้ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้ตรา “นกพิราบ” ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และจดจำของผู้บริโภคมากขึ้น จนกลุ่มสินค้าผักกาดองกระป๋องมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง

นปี 1996 ด้วยนโยบายเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพ การสร้างงานในชุมชน การเพิ่มศักย-ภาพในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดให้ กว้างขวางมากขึ้น จึงสร้างโรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือโรงงานชุมพรในภาคใต้สำหรับ การผลิตอาหารทะเลในปี 2528 และโรงงานเชียงใหม่ในภาคเหนือสำหรับการผลิตพืชผัก ผลไม้ กระป๋อง ในปี 2531 โดยมีสาขาย่อยอีกสองแห่งที่อำเภอจุนจังหวัด พะเยา และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

บริษัทฯ มีปณิธานแน่วแน่ ในอันที่จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา ทำให้บริษัทสามารถอยู่ในเวทีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ