วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมในธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

พันธกิจ

 1. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ และมีคุณภาพ การดำเนินชีวิตที่ดี
 3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าภายในและภายนอก
 4. บริหารจัดการองค์การ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมหลัก

 1. เพิ่มผลผลิต
 2. ความท้าทาย
 3. ให้ความสำคัญกับลูกค้า
 4. สร้างภาวะผู้นำ
 5. ความคิดริเริ่ม
 6. การทำงานเป็นทีม
 7. จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

Agricultural Support

From (More than 2,000 local Thai family Farmers.)

Quality Products

come from standard process

We accordingly placed importance on each and every production Process.

The crucial awareness in the manufacturing  process of The Peace Canning is the manufacturing inspection process in each and every step staring from raw material inspection  factory quality control and laboratory quality control by experienced  specialists effectively accompanied with modern technology and which consequently  assured that products of The Peace Canning are  all internationally  standardized.