ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลำไย นกพิราบคู่

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลิ้นจี่ นกพิราบคู่

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลูกตาล นกพิราบคู่

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

เงาะ นกพิราบคู่

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลำไยในน้ำเชื่อม พีเจี้ยน

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลิ้นจี่คัดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลิ้นจี่คัดพิเศษ ฝาเรียบ

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลื้นจี่ในน้ำเชื่อม พีเจี้ยน

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ลูกตาลในน้ำเชื่อม พีเจี้ยน

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

เงาะในน้ำเชื่อม พีเจี้ยน

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

แห้วในน้ำเชื่อม พีเจี้ยน