แบรนด์นกพิราบ

แบรนด์นกพิราบ

คุณมาลัย รัชตสวรรค์

กรรมการบริหาร
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

วิสุทธิ์ รัชตสวรรค์

กรรมการบริหาร
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ตำนาน “นกพิราบ”

ตรา “นกพิราบ” มีจุดกำเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1950 จากการก่อตั้งของคุณแก้ว รัชตสวรรค์และเพื่อน จากโรงงานเล็กๆ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินธุรกิจแบบกงสีของจีน ภายใต้กลุ่มหุ้นส่วนชื่อ “ฮั่วเพ้ง” สินค้าหลักที่สำคัญ คือ ผักกาดดองบรรจุกระป๋อง และด้วยคุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป และรสชาติถูกปากผู้บริโภคไทย ทำให้ได้รับการตอบรับดี จนฐานการผลิตเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ในปี ค.ศ. 1958 จึงเพิ่มฐานการผลิตอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอสำเหร่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น
“บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด” ในปี ค.ศ. 1958 อีกสามปีต่อมาได้ย้ายการผลิตพร้อมขยายโรงงานไปที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 9 ไร่ และพัฒนาผลิดภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพิ่มขึ้น อาทิ ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ พร้อมๆ กันนั้นได้ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้ตรา “นกพิราบ” ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และจดจำของผู้บริโภคมากขึ้น จนกลุ่มสินค้าผักกาดองกระป๋องมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง

ในปี ค.ศ. 1996 ด้วยนโยบายเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพ การสร้างงานในชุมชน การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดให้ กว้างขวางมากขึ้น จึงสร้างโรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือโรงงานชุมพรในภาคใต้สำหรับการผลิตอาหารทะเลในปี พ.ศ. 2528 และโรงงานเชียงใหม่ในภาคเหนือสำหรับการผลิตพืชผักและผลไม้กระป๋อง ในปี พ.ศ. 2531 โดยมีสาขาย่อยอีกสองแห่งที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

บริษัทฯ มีปณิธานแน่วแน่ ในอันที่จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา ทำให้บริษัทสามารถอยู่ในเวทีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.