ความยั่งยืน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

ปี 2545 บริษัทฯ ได้มีแนวทางสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ภายใต้แนวคิด  “เสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาคู่ชุมชนไทย” โดยการจัดทำโครงการพัฒนาตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ กระบวนการผลิตกลางน้ำ และการตลาด และผู้บริโภคปลายน้ำ  ได้ร่วมมือกับภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทำการวิจัยหาความรู้ที่ถูกหลักวิชาการ นำผลงานวิจัยที่ดีไปถ่ายทอด อบรม ขยายผล ให้แก่เกษตรกรต้นน้ำ ให้ความรู้แก่ลูกหลานเกษตรกร เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้ที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ พัฒนาปรับปรุง Productivity ในกระบวนการผลิตให้ได้สินค้ามีคุณภาพ

สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีไปตลอดห่วงโซ่อุปทานปี 2545 บริษัทฯ ได้มีแนวทางสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ภายใต้แนวคิด  “เสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาคู่ชุมชนไทย” โดยการจัดทำโครงการพัฒนาตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ กระบวนการผลิตกลางน้ำ และการตลาด และผู้บริโภคปลายน้ำ  ได้ร่วมมือกับภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทำการวิจัยหาความรู้ที่ถูกหลักวิชาการ นำผลงานวิจัยที่ดีไปถ่ายทอด อบรม ขยายผล ให้แก่เกษตรกรต้นน้ำ ให้ความรู้แก่ลูกหลานเกษตรกร เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้ที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ พัฒนาปรับปรุง Productivity ในกระบวนการผลิตให้ได้สินค้ามีคุณภาพ สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน